tráp chè ăn hỏi, trap che an hỏi, trap che lon an hoi, trap chè lon ăn hỏi

Tráp chè lon ăn hỏi

Tráp chè lon ăn hỏi là chè được đóng vào lon sắt và xếp lên tháp. Tráp chè lon ăn hỏi có mức giá là 6.000/lon nhân với số xuất chia tương ứng.

tráp chè ăn hỏi, trap che an hỏi, trap che lon an hoi, trap chè lon ăn hỏi